Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden of gebruiken van de klant. Deze laatste wordt geacht onze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van de aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door ons worden bevestigd.

2. Verbintenis

Alle offertes, zelfs wanneer ze in de vorm van een proforma factuur zijn opgesteld, geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Enkel de schriftelijke bevestiging van deze offertes, incl. de verbintenissen aangegaan door onze handelsvertegenwoordigers of -agenten, gelden als aanvaarding van de bestelling.

Het toezenden van stalen en mededeling op etiketten en/of technische fiches geldt als inlichting en geeft slechts een approximatieve beschrijving van onze producten.

3. Levering

De goederen worden steeds op risico en ten laste van de koper vervoerd, tenzij anders bedongen en bevestigd door ons. Alle klachten met betrekking tot de verzendingen zijn slechts ontvankelijk indien, bij de ontvangst van de goederen, op de verzendingsnota van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat dit voorbehoud ons binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van de goederen schriftelijk wordt bevestigd. Hetzelfde voorschrift is van toepassing op de tekortkomingen inzake de overeenstemming en de zichtbare gebreken. Vanaf ondertekening voor ontvangst en goedkeuring van de verzendingsnota, kan de koper zich niet meer tegen de verkoper keren, zelfs niet als de geleverde goederen niet conform zijn aan de bestelde. De verzending mag gefractioneerd worden naargelang de keuze van onze vennootschap. Alle goederen worden steeds afgeleverd ’’op de drempel van het leveradres’’.

Iedere instructie die de koper geeft aan het personeel of aangestelde van de verkoper of van de transporteur van de verkoper inzake het binnenbrengen van de goederen in zijn installaties of eender welke manipulatie met de goederen, gebeurt op risico van de koper.

4. Levertermijn

De levertermijnen worden bij benadering aangeduid en de bestellingen worden per beurt toegestuurd. Behoudens afwijkend beding kan de inachtneming van die termijnen geen aanleiding geven tot verbreking, weigering van de goederen of vergoeding voor kosten, schade of intresten. Stakingen, ongevallen en alle oorzaken die tot gevolg zouden hebben onze productie of bevoorrading te belemmeren, worden beschouwd als gevallen van overmacht, die schorsing wettigen van de levertermijn of van de termijnen voor het uitvoeren van de bestellingen, zonder dat de koper zijn bestelling mag annuleren of om het even welke schadevergoeding mag eisen. Elke annulering en alle goederen die niet binnen de afgesproken termijnen kunnen geleverd worden door de schuld van de koper zullen met een opslagrecht belast worden ten belopen van 20 % van de waarde van het contract, eventueel verhoogd indien de veroorzaakte schade hoger zou liggen.

5. Verpakkingen

De waarborg voor de verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van de verkoper. Zij dienen verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de twee maanden na de datum van levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild en volledig leeg zijn. Zij mogen bovendien geen andere producten bevat hebben, dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de verkoper het recht de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren.

Voor deze waarborgverpakkingen gelden de voorwaarden van de Belgische Syndicale Kamer van Groothandel in Chemische Producten. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag bekomen worden bij de verkoper.

6. Prijs

De prijzen en aanbiedingen worden slechts als indicatie gegeven en zijn niet bindend voor de verkoper. De verkoper heeft het recht deze op elk moment tot aan de aanvaarding van de bestelling aan te passen. Na aanvaarding van de bestelling kan de verkoper de prijzen nog aanpassen of herzien binnen de perken van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), dit in functie van de parameters die betrekking hebben op reële kosten die deel uitmaken van de eindprijs, doch slechts voor het gedeelte dat zij in deze eindprijs vertegenwoordigen en maximaal ten belope van 80% van de vastgestelde eindprijs. Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten orders en contracten, worden onze goederen tegen de prijzen of prijslijsten die op de datum van de aflevering van kracht zijn, geleverd.

7. Facturatie

De betaling der facturen moet op de aangeduide vervaldag of, bij gebreke daarvan, binnen de 30 dagen na de op de factuur vermelde verzendingsdatum gebeuren.

De prijzen in buitenlandse deviezen worden bepaald tegen de koers van de dag van ter beschikkingstelling der koopwaar. Elke wijziging van deze pariteit geeft aanleiding tot proportionele aanpassing. Elke verhoging van invoerrechten, transportkosten, taksen en dergelijke tussen datum van verkoop en levering is ten laste van de koper. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, contant betaalbaar ter woonplaats van de verkoper, netto en zonder korting. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 20% te verhogen, met een minimum van 62 euro. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Deze eventualiteit laat ons toe de uitvoering van onze verbintenissen te schorsen of te verzaken, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn. Onverminderd kopers risico met betrekking der goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot opschorting van de betalingen.

8.1. Aansprakelijkheid

De koper is verplicht onze producten te behandelen en te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan ondersteld wordt dat zij gekend zijn.

De verkeerde aanbrenging of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk meegedeeld werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van onzentwege uit. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de kwaliteit van onze producten. Indien deze kwaliteit gebrekkig of niet overeenstemmend blijkt te zijn, wordt onze verbintenis en zulks ongeacht de gevolgen van dit gebrek, beperkt tot de kwalitatieve vervanging van het defecte product en, indien dit niet mogelijk is, tot de teruggave van de prijs. Afgezien van dit punt, wijzen wij iedere aansprakelijkheid af inz. voor bedrijfsschade voor zover ons dit niet door de dwingende wetten verhinderd wordt. Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen een termijn van 3 dagen volgend op de ontvangst van de goederen.

8.2. Inlichtingen

Raadgevingen en adviezen worden verstrekt naar best weten en vermogen en stellen ons geenszins, onder welke vorm dan ook aansprakelijk, inz. voor bedrijfsschade. Dit geldt eveneens voor proefnemingen en demonstraties, uitgevoerd in eigen naam of in deze van onze leveranciers. Deze gebeuren zonder enige waarborg.

Zij ontslaan de koper niet van het uitvoeren van testen en onderzoeken met het oog op de eigen specifieke toepassingen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ieder contract is aan de Belgische wet onderworpen en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van de geschillen. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de territoriaal bevoegde Rechtbank van uitbatingszetel van de verkoper. Het feit dat één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of nietig zou kunnen verklaard worden tast de geldigheid van de andere clausules niet aan.

10. Ontlastingsbeding

De koper verklaart volledig door de verkoper te zijn geïnformeerd over de toepassings- en gebruiksvoorwaarden van de geleverde producten. De koper bevestigt eveneens dat hij heeft kunnen beschikken over de op dat moment beschikbare informatie, hetzij etiketten hetzij technische informatie en dat hij akkoord gaat met deze inhoud. De verkoper wijst dan ook bij voorbaat elke vordering tot schadevergoeding af.

11. Retour & verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in de originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Vosschemie Benelux, Mechelsesteenweg 303 te 2500 Lier, België. Goederen die specifiek voor de Koper aangemaakt zijn worden niet teruggenomen. De Koper kan hiervoor geen beroep doen op het verzakingsrecht.